Zavřít reklamu

Vyjmutí a likvidace nafouklé baterie může být nebezpečné, ale její ponechání v zařízení může mít také vážné následky. Pečlivě si přečtěte všechna upozornění a postupujte na vlastní nebezpečí. Všechny baterie patří k nebezpečnému odpadu, a proto musí být řádně zlikvidovány.

iPhone baterie
Foto: Unsplash Zdroj: Unsplash

Požární bezpečnost

Pokud je zařízení extrémně horké nebo smrdí, nepokoušejte se baterii vyjmout. Pokud z přístroje uniká kouř, vyprázdněte prostor kolem něj. Oheň můžete oprášit pískem nebo schváleným hasícím přístrojem nebo jej zakrýt ohnivzdornou nádobou. Nikdy nehašte vodu, protože by mohla reagovat s lithiem a způsobit požár. Pokud přístroj můžete bezpečně přesunout, umístěte jej do ohnivzdorného nebo dobře větraného prostoru a počkejte, až se zcela ochladí.

VÝSTRAHA

Nafouklá Li-ion baterie může vznítit nebo explodovat. Při vyjímání nafouklé baterie ze zařízení postupujte s maximální opatrností a na vlastní odpovědnost. V případě pochybností přístroj izolujte a poraďte se s odborným servisním technikem.

Neměli byste používat zařízení s nafouklou baterií, abyste zabránili možnému poškození zařízení nebo ublížení na zdraví. Následující pokyny jsou přibližné doporučené postupy pro vyjmutí poškozené baterie, ale nezaručují bezpečnou opravu. Pokud máte pochybnosti, přístroj vypněte, vložte do ohnivzdorného kontejneru. Nepokoušejte se oddálit vyjmutí nabité baterie.

baterie
Foto: fixshop.cz Zdroj: Fixshop

Co se stane, když se baterie nafoukne?

Li-ion baterie používají chemické reakce k výrobě elektřiny. Jak baterie stárne, tato reakce se nedokončí dokonale, což vede k tvorbě plynu, což vede k nafouknutí baterie.

Kromě toho, pokud vrstvy chemikálií baterie neudržují správnou separaci v důsledku poškození, může dojít k úniku plynu, nafouknutí a dokonce i požáru. Otok je výsledkem zachycení částic mezi vrstvami baterie, což může přerušit membránu oddělující jednotlivé vrstvy. Pokud je membrána rozbitá, může dojít k výbušné reakci s vlhkostí ve vzduchu.

Identifikace nafouklé baterie:

  • zkontrolujte zařízení – nafouknutá baterie vytlačuje další součásti a často tiskne displej nebo tlačítka z jejich původního umístění. Můžete si také všimnout různých mezer mezi kryty nebo tlačítka mohou stisknout
  • identifikovat zápach – můžete cítit sladký kovový chemický zápach, který by mohl být plyn unikající z nafouklé baterie. Nicméně, nikdy zařízení nedržte v blízkosti obličeje, udržujte bezpečnou vzdálenost
  • zkontrolujte baterii – pokud můžete přístroj rozebrat bez poškození baterie (jak je uvedeno v návodu k použití), můžete ji vizuálně zkontrolovat
iphone nafoukla baterie
Foto: fixshop.cz Zdroj: fixshop.cz

Jak bezpečně odstranit nafouklou baterii

Pokud se domníváte, že je baterie nafouknutá, nenabíjejte zařízení. Snažte se jej co nejvíce vypustit, abyste snížili riziko požáru.

Chraňte se. Pracujte na dobře větraném suchém místě, noste brýle a rukavice. Také si připravte dlouhé tupé kleště, abyste bezpečně přesunuli poškozenou baterii.

Připravte si ohnivzdornou nádobu – uzavíratelnou kovovou nádobu nebo kovovou nádobu na písek. Za žádných okolností nepoužívejte vodu, protože lithium s ní může reagovat a způsobit požár.

Vyjmutí baterie

Po těchto krocích můžete začít vyjímání baterie. Postupujte podle pokynů pro výměnu baterie, ale buďte obzvlášt opatrní, abyste baterii nepoškodili. Pokud je baterie přilepená na místě, doporučujeme použít odstraňovač lepidla, jako je vysoce koncentrovaný izopropanol nebo aceton, ale aceton může poškodit plastové součásti zařízení.

Používejte rozpouštědla v malých množstvích, protože jsou hořlavá. Používejte pouze plastové nástroje a vyvarujte se ostrých předmětů, abyste zabránili poškození akumulátoru. Pokud při vyjímání baterie ucítíte intenzivnější zápach, uvidíte kouř nebo se přístroj se začne přehřívat, okamžitě umístěte přístroj do ohnivzdorné nádoby a počkejte, až se tyto příznaky ztratí. Potom zkuste pokračovat znovu.

Jak se zbavit nafouklé baterie

Po vyjmutí ze spotřebiče musí být baterie bezpečně zlikvidována. Nevyhazujte jej do popelnice, ani ji neskladujte při kontaktu s vodou (horko, pára, vlhko a pod.). Pokud je baterie horká, smrdí nebo kouří, umístěte ji do ohnivzdorné nádoby a počkejte, až příznaky zmizí. Až to bude bezpečné, odvezte ji k nejbližšímu elektrickému odpadu. Neposíláte jej poštou, protože by mohla během přepravy vznítit nebo explodovat.

Všechny baterie dávejte mezi nebezpečné odpady

Likvidace baterií vyžaduje zvláštní pozornost. Všechny baterie představují nebezpečí požáru, a proto by měly být správně zlikvidovány. Neměly by být vhozeny do komunálního odpadu, ale do zařízení na sběr nebezpečného odpadu. Můžete vyhledat seznam takových míst přes Internet.

Související články

Dnes nejčtenější