Zavřít reklamu

Tisková zpráva: Přesun činností do online, přechod do cloudu, spuštění nových online služeb, možnost práce na dálku… změny, které byly v IT dlouho očekávány a pomalu hledaly ve firmách své místo, výrazně akcelerovala světová pandemie. Situace, kterou bylo třeba řešit bezodkladně, přivedla do firem nové technologie a nové systémy. Společnosti byly nuceny změnit ze dne na den nejen své zavedené interní postupy, ale zároveň transformovat i svůj byznys, který se musel rychle přizpůsobit zvýšené online poptávce.

Množství technologií se rychle zvyšuje, počet odborníků nestačí

V současnosti je každý byznys závislý v určité větší či menší míře na digitálních technologiích. I firmy, které nenabízí své služby a produkty online, provozují technologické systémy, které jsou pro jejich chod nepostradatelné. S technologiemi jsme čím dál víc propojeni a stáváme se na nich čím dál víc závislí. Množství softwarových a hardwarových nástrojů, o které firmy opírají svůj chod a své podnikání, rychle narůstá, počet odborných IT pracovníků, kteří se v rámci společnosti o tyto systémy starají, ale obvykle zůstává stejný nebo se zvyšuje mnohem pomaleji, než je v poměru k nárůstu objemu technologií žádoucí. Komplexnost technologické infrastruktury jde ruku v ruce se složitou architekturou aplikací. O správný chod aplikací se starají celé týmy odborníků. Přesto ze statistiky vyplývá, že téměř 60 % firem se o chybě aplikace, kterou provozují, dozvídá ze stížností uživatelů na špatnou funkčnost. Nároky na správu některých složitých digitálních systémů jsou mnohdy mimo lidské možnosti a na místě je použití nástrojů, které umožňují efektivněji monitorovat, spravovat a řídit chod velkých softwarových systémů.

AppDynamics přináší vhled do aplikace v reálném čase

AppDynamics z rodiny řešení společnosti Cisco je analytický nástroj z oblasti Application Performance Monitoring (APM), který přináší možnost vhledu do běhu aplikace v reálném čase od uživatele mobilní aplikace či prohlížeče až po aplikační a databázovou vrstvu. AppDynamics funguje na bázi softwarových agentů umístěných do jednotlivých komponent systému bez zásahu do vlastní aplikace. Základním softwarovým agentem je aplikační agent. Ten detekuje aplikační volání až na úroveň kódu aplikace a posílá data o různých metrikách (počet požadavků, průměrná doba odezvy, a mnoho dalších), době trvání volání, výjimce volání (codeexceptions), odchozích voláních, chybových stavech atd. Tyto informace jsou sbírány, odesílány na centrální analytický server, kde jsou korelovány, vyhodnocovány a zobrazovány. Správce systému vidí běh aplikace znázorněný v diagramu, má možnost sledovat funkčnost všech komponent. Ukazatele ve formě grafů srovnávají aktuální stav se standardním průběhem pomocí behaviorální analýzy. Případné odchylky systém signalizuje a tím predikuje možné zdroje potenciálního problému ještě dříve, než problém vznikne, případně významně zkracuje čas řešení situace a tím zmenšuje dopad výpadku na provozovatele i uživatele aplikace.

Snímek obrazovky 2022-04-10 v 11.07.19

Mapa aplikace s přehlednými výstupy 

Na základě informací z aplikačních agentů je též vytvořena aplikační mapa s vyznačením závislostí a komunikace jednotlivých komponent aplikace a externích systémů. Už ve středně velkých IT prostředích je znalost aplikačních závislostí omezená a tato aplikační mapa přináší správcům značnou přidanou hodnotu vedoucí k rychlejšímu hledání a řešení problémů. 

Snímek obrazovky 2022-04-10 v 11.07.24

Komplexní viditelnost až na úroveň infrastruktury a databáze

Dobře fungující aplikace s odpovídajícím výkonem není samozřejmě otázka jen kódu aplikace samotné, ale je závislá i na dalších faktorech, jako je funkčnost a výkon infrastruktury, databáze, síťové konektivity. Pro korelaci potenciálních aplikačních problémů s problémy v infrastruktuře se využívá druhý typ softwarového agenta, tzv. Machine agent. Tento agent je instalován spolu s aplikačním agentem na server a jeho úkolem je sbírat informace o stavu operačního systému (spuštěné procesy, služby, využívání hardwarových zdrojů) a základních metrik spojených s využíváním hardwarových prostředků (využití paměti, disků, CPU, síťových rozhraní). Pro identifikaci problémů na síťové vrstvě se využívá třetí typ softwarového agenta, tzv. Network agent. Tento agent se zaměřuje na informace o odeslaných a přijatých paketech, ztracených a přeposílaných paketech, velikosti TCP okna, vysokých RTT (RoundTrip Times). Pro zjednodušení života administrátora jsou aplikační, machine a network agent součástí jednoho instalačního balíčku. Velmi důležitým předpokladem dobře fungující aplikace je napojení na databázovou vrstvu. Databázové dotazy tvoří často podstatnou část odezvy aplikace a mohou způsobovat, že uživatel vnímá aplikaci jako pomalou a nedostatečně výkonnou. Pro monitorování a korelaci informací z databází se využívá tzv. databázový agent. Tento agent se neinstaluje přímo do databázového serveru, ale běží v samostatném serveru, odkud si sbírá informace z podporovaných databází. Podporované jsou všechny běžně využívané databáze, namátkou např. Oracle, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, MongoDB, IBM DB2, Casandra a další.

Snímek obrazovky 2022-04-10 v 11.07.29
Snímek obrazovky 2022-04-10 v 11.07.38

Monitorování uživatelské spokojenosti

Monitorování aplikace pomocí výše uvedených agentů dokáže velmi přesně sledovat výkon aplikace a identifikovat přesná místa, kde je tento výkon nedostatečný a kde hledat nápravu. Pro sledování uživatelské spokojenosti i z pohledu části aplikace na koncovém zařízení, chování prohlížeče a komunikace k aplikačnímu serveru slouží samostatná komponenta AppDynamics řešení tzv. End User Monitoring. End User Monitoring sbírá a vyhodnocuje informace, odkud se uživatelé připojují do aplikace, z jakých zařízení nebo například dokáže monitorovat funkčnost a výkon mobilních aplikací. Při využívání mobilní aplikace se pro End User Monitoring přidává část kódu, tzv. Mobile agent. Podporované jsou aplikace pro iOS, Android, Xamarin, Cordova-based nebo ReactNative. Tento krok je nutné koordinovat s vývojáři mobilní aplikace, ale výsledkem je přidaná hodnota v podobě celé řady informací. Například, zda výkon aplikace je způsoben mobilní aplikací samotnou, nebo síťovou komunikací nebo v aplikačním stacku na serverové straně. Je možné analyzovat každý pád mobilní aplikace, co způsobilo daný pád a v jakých situacích nastal. V případě, že není využívána mobilní aplikace, ale používá se webový prohlížeč, je situace ještě jednodušší. Do webové stránky se vkládá tzv. JavaScript agent. JavaScript kód je možné vkládat manuálně nebo pro maximální zjednodušení je možné spolehnout se na automatické nebo asistované vložení JavaScript kódu pomocí aplikačního agenta na straně serveru. 

Snímek obrazovky 2022-04-10 v 11.07.47

Zajistěte si informace o bezpečnostních zranitelnostech vašich aplikacích

Kromě sledování výkonu a uživatelské spokojenosti je možné využít řešení AppDynamics také k získání informací o bezpečnostních zranitelnostech vašich aplikací. Obvykle se tradiční kontrola zranitelností provádí před spuštěním aplikace do produkce a poté pokračuje v měsíční nebo čtvrtletní frekvenci. Tento postup však nechrání proti novým bezpečnostním zranitelnostem a zero-dayexploits. Pro zajištění kontinuálních informací o bezpečnostních zranitelnostech v reálném čase je AppDynamics rozšířen o modul Cisco Secure Application. Tento modul umožňuje průběžné vyhodnocování zranitelností používaných knihoven analýzou oproti databázi známých CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) a ochranu pomocí skenování provádění kódu, aby se zabránilo případným zneužitím.

Snímek obrazovky 2022-04-10 v 11.07.54

Důležitá je prevence

Závislost obchodního i běžného osobního života na technologiích neustále roste. Očekávání uživatele a jeho nároky na funkčnost a jednoduchost ovládání aplikací se průběžně zvyšují. Stále složitější aplikace kladou stále větší nároky na užité technologie a správcovské týmy. Automatizace je rozumným řešením, které zabrání výpadkům aplikací stěžejních pro chod společnosti a jejího byznysu a tím významným ztrátám. Řešení AppDynamics, které umějí kompletně zajistit odborníci ze společnosti Alef, je efektivním nástrojem, který dává firmě přehled o aktuálním stavu jejích klíčových aplikací, předchází kolizním situacím a poskytuje konkurenční výhodu.

Související články

Více bleskovek

.